03f305fdcd3823667a29

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN ĐỒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Jan 01 1970
(0) Comments
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Instagram

Vào lúc 9h00 sáng, ngày 15/4/2018 tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Tiên Đồng (Lô 15 – KCN Cái Lân, Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và những nhiệm vụ cơ bản – các chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

03f305fdcd3823667a29

168a5e869643781d2152

Đại hội có sự tham gia của các thành viên trong HĐQT: TGĐ Hà Thị Mai (Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Hội đồng); ông Lãnh Văn Trịnh (Phó TGĐ kinh doanh); và bà Lưu Thị Hoa Ngân (Phó TGĐ Tài chính – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông). Cùng các thành viên quan trọng khác: Ông Trần Thanh Phong – Cố vấn HĐQT; Ông Nguyễn Công Cường (Phó TGĐ Kỹ thuật); các thành viên trong ban kiểm sát, ban thư ký (Ông Vũ Trí Việt – Trưởng ban tổ chức; Bà Hoàng Thị Thúy Lan – Trưởng ban kiểm soát; Bà Hà Thị Thanh Nhàn – Trưởng ban Thư ký) cùng toàn thể các cổ đông tới tham dự.

eb61dd6c15a9fbf7a2b8

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do bà Lưu Thị Hoa Ngân làm Trưởng ban đã kết luận: Tổng số cổ đông có mặt tham dự và được ủy quyền hợp lệ là 21 người là sở hữu và đạt 98,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với kết quả này Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Đồng đã hội đủ các điều kiện để tiến hành theo đúng pháp luật.

Tại buổi Đại hội, Chủ tịch HĐQT – bà Hà Thị Mai (TGĐ) đã thay mặt công ty báo cáo trước toàn thể cổ đông tình hình sản xuất – kinh doanh trong năm vừa qua, cũng như chỉ ra những phương hướng nhiệm vụ cần thực thi trong năm 2018. Đại diện BKS – bà Hoàng Thị Thúy Lan báo cáo về kết quả hoạt động của ban trong năm 2017.

54e12e0fe6ca089451db

Cũng tại buổi lễ, ý kiến về dự thảo Nghị quyết 2018 được thông qua và xin ý kiến. Các cổ đông tới tham dự thẳng thắn đưa ra nhiều vấn đề cần trao đổi; đóng góp những đề xuất mang tính xây dựng cho hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Đồng thống nhất thông qua chương trình làm việc và các nội dung để ĐHĐCĐ xem xét và quyết định sau đây:

 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2018 của Công ty;
 2. Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty;
 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018;
 4. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án chi trả năm 2018;
 5. Thông qua việc giao cho HĐQT hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung và áp dụng các Quy chế: Hoạt động của HĐQT; Hoạt động của Ban giám đốc và các phòng ban;Chi tiêu hành chính; Quản lý xe ô tô; Bán hàng; Quản lý tài chính đầu tư; Khen thưởng kỷ luật; Lương; Quản lý chất lượng sản phẩm.
 6. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát.
 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông chủ động quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ đại hội thường niên để đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

a0c397cc5f09b157e818

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình cùng với tinh thần làm việc tập trung và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Tiên đồng – Hãng sơn JAVITEX đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Leave us a comment