TOP 20 Đại lý đạt doanh thu cao nhất (cập nhật đến ngày 28/12/2018):

Jan 01 1970
(0) Comments

TOP 20 Đại lý đạt doanh thu cao nhất (cập nhật đến ngày 28/12/2018):

STT KHU VỰC TÊN ĐẠI LÝ TỈNH/TP
1 Đông Bắc Hiếu Hưởng Quảng Ninh
2 Đông Bắc Thành Dung Quảng Ninh
3 Đông Bắc Mẫn Hoài Quảng Ninh
4 Đông Bắc Vũ Đức Quảng Ninh
5 Duyên Hải Quang Học Thái Bình
6 Bắc Trung Bộ Chung Nguyệt Thanh Hóa
7 Duyên Hải Hào Thủy Hải Phòng
8 Đông Bắc Hiếu Huyền Quảng Ninh
9 Kinh Bắc Hùng Hiệp Bắc Ninh
10 Kinh Bắc Duy Long Bắc Giang
11 Duyên Hải Anh Quân Hải Phòng
12 Bắc Trung Bộ Diệu Linh Thanh Hóa
13 Kinh Bắc Đồng Tiến Thái Nguyên
14 Kinh Bắc Huy Nhật Bắc Giang
15 Kinh Bắc Sáu Hà Bắc Giang
16 Kinh Bắc Hợp Thảo Hà Nội
17 Duyên Hải Hải Bình Hải Phòng
18 Bắc Trung Bộ Ngọc Thủy Thanh Hóa
19 Đông Bắc Nam Hương Hải Dương
20 Duyên Hải Hùng Dân Thái Bình